Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Công trình thủy

Chương trình khung - Chuẩn đầu ra - Ma trận chuẩn đầu ra

Mời các bạn bấm vào đường dẫn để xem:

Chương trình đào tạo Đại học chính quy ngành Kỹ thuật Công trình thủy

Bản mô tả

Chuẩn đầu ra

Ma trận chuẩn đầu ra cho các chuyên ngành:

+ Kỹ thuật Công trình thủy

+ Thủy điện và công trình năng lượng

+ Công trình Cảng - đường thủy