Danh sách các đơn vị, cá nhân ủng hộ quỹ bổng sinh viên năm học 2018 - 2019

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TÀI TRỢ QUỸ BỔNG SINH VIÊN
NĂM HỌC 2018 - 2019
   
           
TT Ngày tháng Đơn vị Nội dung Số tiền Ghi chú
1 16/10/2018 Công ty TNHH tư vấn ĐHTL Quỹ khuyến học SV 2018 - 2019 5,000,000  
2 16/10/2018 Ông Phạm Cao Tuyến - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn ĐHTL Quỹ khuyến học SV 2018 - 2019 5,000,000  
3 16/10/2018 Ông Nguyễn Mai Đô - Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không ACC Quỹ khuyến học SV 2018 - 2019 10,000,000  
4 16/10/2018 Viện Kỹ thuật Công trình Quỹ khuyến học SV 2018 - 2019 10,000,000  
5 16/10/2018 Ông Lưu Văn Quân - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước Quỹ khuyến học SV 2018 - 2019 1,000,000  
6 16/10/2018 Hội Cựu cán bộ Đoàn khoa Công trình Quỹ khuyến học SV 2018 - 2019 5,000,000