Quy chế - quy định của Nhà nước

Quy chế - quy định của Nhà nước

TT

Văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành văn bản

Nơi ban hành văn bản

Nội dung

1 Quyết định điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên 751QĐ/TTg Ngày 30/05/2017 Thủ tướng CP Tại đây
2 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo VLVH trình độ Đại học 06/2017/TT-BGDĐT Ngày 15/03/2017 Bộ GD&ĐT Tại đây
3 Thông tư ban hành chương trình GDQP&AN 03/2017/TT-BGDĐT Ngày 13/01/2017 Bộ GD&ĐT Tại đây
4 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện NĐ của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn giảm học phí 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Ngày 30/03/2016

Bộ GD&ĐT

Bộ Tài chính

Bộ LĐTB&XH

Tại đây
5 Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất 25/2015/TT-BGDĐT Ngày 14/10/2015 Bộ GD&ĐT Tại đây

6

Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn giảm học phí

86/2015/NĐ-CP

Ngày 02/10/2015

Chính phủ

Tại đây

7 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp 19/2015/TT-BGDĐT Ngày 08/09/2015 Bộ GD&ĐT Tại đây
8 Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN 18/2015/TTLT - BGDĐT-BLĐTBXH Ngày 08/09/2015

Bộ GD&ĐT

Bộ LĐTB&XH

Tại đây
9 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học 16/2015/TT-BGDĐT Ngày 12/08/2015 Bộ GD&ĐT Tại đây
10 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH 08/2015/TT-BGDĐT Ngày 21/04/2015 Bộ GD&ĐT Tại đây

11

Thông tư hướng dẫn suất chi cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện hiệp định) tại Việt Nam

48/VBHN-BTC

Ngày 23/10/2014

Bộ Tài chính

Tại đây

12 Thông tư hướng dẫn hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục đại học 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC Ngày 15/10/2014

Bộ GD&ĐT

Bộ Tài chính

Tại đây
13 Quy chế đào tạo ĐH&CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 17/VBHN-BGDĐT Ngày 15/05/2014 Bộ GD&ĐT Tại đây

14

Thông tư quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

30/2018/TT-BGDĐT

Ngày 24/12/2018

Bộ GD&ĐT

Tại đây

15 Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục đại học 66/2013/QĐ-TTg Ngày 11/11/2013 Thủ tướng CP Tại đây
16 Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học 55/2012/TT-BGDĐT Ngày 25/12/2012 Bộ GD&ĐT Tại đây
17 Quy chế dành cho sinh viên ngoại trú 27/2009/TT-BGDĐT Ngày 19/10/2009 Bộ GD&ĐT Tại đây