Thông báo đăng ký Bộ môn hướng dẫn sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp

Theo chủ trương của nhà Trường các bộ môn trong Khoa sẽ tham gia hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp để sinh viên có thể đi theo các hướng chuyên sâu của các bộ môn. Đối với sinh viên khóa 55 Khoa Công trình có thể làm đồ án tốt nghiệp tại các Bộ môn sau: