Ngành nghề và cơ hội việc làm của sinh viên Khoa Công trình - Trường Đại học Thủy Lợi

1. Đào tạo tại Hà Nội (mã trường TLA).

TT

Ngành nghề đào tạo

Nôi dung ngành học và cơ hội việc làm

Video

1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Tại đây

Tại đây

2

Kỹ thuật xây dựng

Tại đây

Tại đây

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Tại đây

Tại đây

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Tại đây

Tại đây

5

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

Tại đây

Tại đây

 

2. Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh (mã trường TLS).

TT

Ngành nghề đào tạo

Nội dung ngành học và cơ hội việc làm

Video

1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Tại đây

Tại đây

2

Kỹ thuật xây dựng

Tại đây

Tại đây

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Tại đây

Tại đây

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Tại đây

Tại đây

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: tại đây