Kế hoạch thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

KHOA CÔNG TRÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số: 3845/QĐ-ĐHTL ngày 08  tháng  12  năm 2017 của Trường ĐH Thủy lợi)

 

Thời gian

Nội dung công việc

02/5 – 04/5/2018

Học viên nộp bản thảo luận văn có chữ ký thông qua của người hướng dẫn cho khoa chuyên ngành

08/5 – 14/5/2017

Khoa chuyên ngành và bộ môn tổ chức hội thảo thông qua kết quả luận văn. Học viên sửa chữa luận văn

14/5 – 15/5/2018

Học viên nộp bản thảo tại khoa chuyên ngành để kiểm tra quy cách

16/5 – 18/5/2018

Học viên nộp cho khoa chuyên ngành:

+  05 quyển luận văn hoàn chỉnh và 03 đĩa CD có file nội dung toàn bộ luận văn.

+ Lý lịch khoa học (theo mẫu);

+ Đơn xin bảo vệ luận văn (theo mẫu);

+ Bản nhận xét của người hướng dẫn luận văn (nếu có);

+ Biên lai thu học phí kỳ thực hiện luận văn.

Trước ngày 24/5/2018

Khoa chuyên ngành nộp bảng tổng hợp hội thảo thông qua kết quả thực hiện luận văn và danh sách đề nghị Hội đồng chấm luận văn cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

11/6 – 17/6/2018

Tổ chức bảo vệ và chấm luận văn

18/6 – 02/7/2018

Học viên nộp 01 quyển  luận văn và 01 đĩa CD  hoàn chỉnh sau khi chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng  cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

 

KHOA CÔNG TRÌNH