Thời gian học tập tối đa của cao học Khóa 25 và Khóa 26

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 720 /TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày   10  tháng  9  năm 2020

  

THÔNG BÁO

Về thời gian hoàn thành chương trình học tập của học viên khóa 25 và khóa 26

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-ĐHTL ngày 09/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Nhà trường thông báo thời gian đào tạo theo kế hoạch và thời gian đào tạo tối đa cho phép của học viên khóa 25 và khóa 26 như sau:

STT

Khóa

 

Thời gian nhập học

Thời gian đào tạo theo kế hoạch (1,5 năm) đến ngày

Thời gian đào tạo tối đa cho phép (3,5 năm) đến ngày

1

25 tuyển sinh đợt 1

09/06/2017

10/12/2018

10/12/2020

2

25 tuyển sinh đợt 2

10/11/2017

11/05/2019

11/05/2021

3

26 tuyển sinh đợt 1

03/08/2018

04/02/2020

04/02/2022

4

26 tuyển sinh đợt 2

21/12/2018

22/06/2020

22/06/2022

 

            Học viên phải hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo, bảo vệ luận văn tốt nghiệp và đạt điều kiện đầu ra tiếng Anh theo quy định trong thời gian đào tạo tối đa tối đa của Quy chế. Sau thời hạn trên, các học viên không đáp ứng được điều kiện xét tốt nghiệp sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quy định của Quy chế.

            Trường Đại học Thủy lợi xin thông báo đến các Khoa, Bộ môn, giáo viên hướng dẫn và học viên để thực hiện./.

Nơi nhận:

 KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- P, K, B, TT, BM;

- Phân hiệu, Viện MT;

(đã ký)

- Lưu: VT, PĐT.

GS.TS. Nguyễn Trung Việt