Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn đến năm 2030: Giữ vững thương hiệu là khoa luôn đi đầu trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường, và trở thành một đơn vị đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ mang tầm quốc gia và khu vực với các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế. 

Sứ mệnh: Khoa Công trình giữ vững là một trong những khoa đi đầu của trường Đại học Thủy lợi trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm khoa học công nghệ có uy tín về kỹ thuật xây dựng để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành nước và cơ sở hạ tầng, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế-xã hội của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế .