Khung CTĐT ngành KTXD CTGT từ K62 - Bản mô tả CTĐT

Xin gửi đến quý thầy cô và các em sinh viên Bản mô tả CTĐT ngành KTXD CTGT sử dụng cho sinh viên Trường ĐHTL kể từ K62.

Xin gửi đến quý thầy cô và các em sinh viên Bản mô tả CTĐT ngành KTXD CTGT sử dụng cho sinh viên Trường ĐHTL kể từ K62 theo quyết định 1842/QĐ-ĐHTL ngày 06/11/2020.