SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CÔNG TRÌNH
 
của trường Đại học Thủy Lợi ngày nay là sự tiếp nối quá trình phát triển của hai chuyên ngành truyền thống là Thủy công và Thi công. Tổ chức tiền thân của khoa Công trình có thể xem là khoa Thủy công Thủy điện trước đây.
 

            1.1 Khoa Thủy công Thủy điện

Khoa Thủy công Thủy điện được thành lập theo Quyết định số 704 TC/QĐ do Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Hà Kế Tấn ký ngày 12 tháng 10 năm 1966. Tại thời điểm thành lập, Khoa Thủy công Thủy điện đóng tại nơi sơ tán lần thứ nhất: thôn Ba Gò, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Nhiệm vụ của Khoa Thủy công Thủy điện là Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và Phục vụ sản xuất theo kế hoạch của Bộ Thủy lợi giao.
 
Thời kỳ đó, Ban chủ nhiệm khoa Thủy công Thủy điện gồm có:
TS. Nguyễn Đông giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Khoa (quyền Trưởng Khoa)
PGS.TS. Đỗ Văn Khang giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Khoa
Các bộ môn trực thuộc Khoa Thủy công Thủy điện gồm Toán, Ngoại ngữ, Họa hình, Sức bền Kết cấu, Địa chất Cơ học đất, Điện cơ, Thi công vật liệu, Thủy công, Thủy điện. Trong đó hai bộ môn Thi công vật liệu và Sức bền Kết cấu là các bộ môn LĐXHCN nhiều năm.
Tại thời điểm này cùng với Khoa Thủy công Thủy điện, Trường còn có hai khoa khác là Khoa Thủy nông và Khoa tại chức. Đến cuối năm 1969 do yêu cầu đào tạo phát triển của trường, Khoa Thủy công Thủy điện tách ra làm hai khoa: Khoa Thủy công Thủy điện (mới) và Khoa Thi công Thiết bị.

Khoa Thủy công Thủy điện vẫn giữ nguyên tên cũ vì chỉ tách riêng chuyên ngành thi công để thành lập khoa mới, còn nhiệm vụ chủ yếu của Khoa vẫn là đạo tạo hai chuyên ngành Thủy công và Thủy điện.

Từ năm 1969 đến 1970 Khoa đóng ở nơi sơ tán huyện Lục Nam, Hà Bắc. Năm 1970 trường trở về địa điểm chính tại Hà Nội. Ban chủ nhiệm Khoa lúc đó gồm có:
KS. Phạm Bồng - Chủ nhiệm Khoa (1969 ~ 1974)
GS.TS. Ngô Trí Viềng - Chủ nhiệm Khoa (1978 ~ 1984)
PGS.TS. Đỗ Văn Khang - PCN Khoa (1970 ~ 1975)
PGS.TS. Nguyễn Nghi - PCN Khoa (1970 ~ 1975)
KS. Nguyễn Động - PCN Khoa (1969 ~ 1974)
PGS.TS. Đỗ Bằng - PCN Khoa (1975 ~ 1982)
GS.TSKH. Cao Văn Chí - PCN Khoa (1984 ~ 1986)
 

      Bộ môn trực thuộc lúc đó gồm: bộ môn Thủy công, bộ môn Thủy điện, bộ môn Sức bền Kết cầu, bộ môn Cơ đất nền móng, bộ môn Hình họa – Vẽ kỹ thuật.
 

1.2            Khoa Thi công Thiết bị

Vào năm 1969 chuyên ngành Thi công từ khoa Thủy công Thủy điện được tách ra thành một khoa mới gọi tên là Khoa Thi công Thiết bị.
Lãnh đạo Khoa (giai đoạn từ 1969 đến 1971) gồm có:
TS. Nguyễn Đông - Chủ nhiệm Khoa (1969 ~ 1971)
GS. Nguyễn Văn Cung - PCN Khoa
 KS. Nguyễn Đức Khoan - PCN Khoa (1969 ~ 1971)

Các bộ môn trực thuộc khoa gồm: Bộ môn Thi công, Bộ môn Vật liệu xây dựng, Bộ môn Cơ kỹ thuật, Bộ môn Điện kỹ thuật.

Ban chủ nhiệm Khoa (giai đoạn từ 1971 đến 1984) gồm có:
KS. Nguyễn Đức Khoan - Chủ nhiệm Khoa (1971 ~ 1975)
GS.TS. Vũ Trọng Hồng - Chủ nhiệm Khoa (1975 ~ 1977)
PGS.TS. Vũ Văn Tĩnh - PCN Khoa (1978 ~ 1984)
GS.TSKH. Nguyễn Thúc Tuyên - PCN Khoa (1974 ~ 1978), quyền Chủ nhiệm Khoa (1978 - 1982)
KS. Hoàng Công Cẩn - PCN Khoa
KS. Lê Gia Tài - PCN Khoa
KS. Trần Đình Cảnh - PCN Khoa   
KS. Nguyễn Đức Khoan
Chủ nhiệm Khoa Thi công Thiết bị (1971 ~ 1975)
GS.TS. Vũ Trọng Hồng 
Chủ nhiệm Khoa Thi công Thiết bị (1975 ~ 1977)
  Ngoài 4 bộ môn trực thuộc Khoa đã có (Bộ môn Thi công, Bộ môn Vật liệu xây dựng, Bộ môn Cơ kỹ thuật, Bộ môn Địa kỹ thuật) còn có thêm 2 bộ môn mới ghép vào là Bộ môn Vật lý và Bộ môn Hóa học.

1.3  Khoa Công trình thủy lợi

  
 Theo yêu cầu phát triển của công tác đào tạo, ngày 12 tháng 2 năm 1985, Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi đã ký quyết định số 3 QĐ/TC về việc điều chỉnh nội dung chuyên môn của một số khoa trong trường. Theo đó, chuyên ngành Thủy điện thuộc Khoa Thủy công Thủy điện đã được tách ra để thành lập Khoa Thủy điện và Thiết bị Thủy điện, sát nhập Khoa Thủy công Thủy điện và Khoa Thi công Thiết bị thành Khoa Công trình thủy lợi (tên gọi tắt trong trường là Khoa Công trình).
       Khoa Công trình thủy lợi bao gồm 6 bộ môn: Bộ môn Thủy công, Bộ môn Thi công, Bộ môn Sức bền Kết cấu, Bộ môn Kết cấu công trình, Bộ môn Vật liệu xây dựng và Bộ môn Cơ đất – Địa chất (sau đổi thành Bộ môn Địa kỹ thuật).
       

 

 

 

 

PGS.TS. Vũ Văn Tĩnh
Chủ nhiệm Khoa
(1985 ~ 1988, 1991 ~ 1995)
PGS.TS. Đỗ Văn Khang
Chủ nhiệm Khoa
(1990 ~ 1991)
 
 
 
GS.TS. Nguyễn Văn Mạo
GS.TS. Nguyễn Chiến PGS.TS. Nguyễn Cảnh Thái

Chủ nhiệm Khoa
(1995 ~ 2006)

Chủ nhiệm Khoa
(2006 ~ 2011)
Chủ nhiệm Khoa
(từ 2011 đến 9/2013)

 

 

 

 

1.4 Khoa Công trình

 
    Thực hiện nghị quyết số 14/2005/NQ – CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 20006 – 2020, từ năm 2005, trường Đại học Thủy lợi đã tập trung xây dựng chiến lược phát triển trường giai đoạn 2006 – 2020. Ngày 15 tháng 6 năm 2006, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ra quyết định số 1475/QĐ – BNN – TCCB về việc phê duyệt chiến lược phát triển trường Đại học Thủy lợi giai đoạn 2006 – 2020.

    Từ năm 2006, toàn trường Đại học Thủy lợi tập trung thực hiện chiến lược phát triển đã được duyệt. Các nội dung được ưu tiên thực hiện trong giai đoạn đầu là đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tiên tiến và hội nhập quốc tế, mở rộng ngành nghề đào tạo, triển khai đồng bộ việc đào tạo theo học chế tín chỉ, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

     Ngày 22 tháng 2 năm 2007, Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi ra Quyết định số 107/QĐ – ĐHTL về việc đổi tên một số khoa trong trường. Theo đó Khoa Công trình Thủy lợi được đổi thành Khoa Công trình với tên giao dịch tiếng Anh là Falcuty of Civil Engineering.

      Về ngành nghề, Khoa Công trình phụ trách các ngành đào tạo sau:

   - Ngành Kỹ thuật xây dựng, gồm các chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Địa kỹ thuật và công trình ngầm

    - Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật công trình thủy; Công trình Cảng Đường thủy, Thủy điện và công trình năng lượng; Kỹ thuật công trình biển; Quản lý biển và đới bờ.

   - Ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

   -Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng đường bộ và sân bay; Kỹ thuật xây dựng cầu hầm.

  - Ngành Kỹ thuật xây dựng – chương trình tiên tiến, hợp tác với Đại học Arkansas – Hoa Kỳ, gồm các chuyên ngành: Công trình Giao thông; Công trình thủy; Quản ký xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật môi trường; Địa kỹ thuật.

   Hiện nay, Khoa Công trình có 10 Bộ môn: Thủy công; Công nghệ và quản lý xây dựng (tên gọi cũ là Bộ môn Thi công); Địa kỹ thuật; Kết cấu công trình; Sức bền – Kết cấu; Vật liệu xây dựng; Công trình giao thông; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Công trình Biển và Đường thủy; Thủy điện & Năng lượng tái tạo.

    Từ năm 2007, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện kỹ thuật công trình được thành lập trên cơ sở nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật và cơ sở vật chất của Khoa Công trình và các đơn vị khác trong trường. Viện kỹ thuật công trình là đơn vị trực thuộc trường, hoạt động song hành với Khoa, là cơ sở hoạt động khoa học công nghệ của cán bộ giáo viên trong Khoa và địa điểm thực tập nghề nghiệp của sinh viên.

       Ban chủ nhiệm Khoa Công trình hiện nay:

   - PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thắng - Trưởng Khoa
   - PGS.TS. Trần Thanh Tùng - Phó trưởng Khoa
 
 
 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
242