Chương trình đào tạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (136 TIẾT)