SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG TRÌNH
 
BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

 

CÁC TỔ CHỨC
ĐOÀN THỂ

CÁC BỘ MÔN

VIỆN KỸ THUẬT
CÔNG TRÌNH

 

 

 

Công đoàn

Thủy Công

Văn phòng Viện

Đoàn TNCSHCM

Công nghệ & QLXD

TT Tư vấn xây dựng

 

Kết cấu công trình

TT Giám định CLCT

 

Địa kỹ thuật

TT Thủy điện &NLTT

 

Sức bền - Kết cấu

TT Tư vấn XDDD và CN

 

Vật liệu xây dựng

TT Tư vấn và Kiểm định công trình giao thông

 

 

Xây dựng DD&CN

 

 

Công trình giao thông

  Công trình Cảng & Đường thủy