Trưởng Khoa Công trình
Email: nnthang@tlu.edu.vn
 
 

 

PGS. TS. Trần Thanh Tùng

Phó Trưởng Khoa

Email: t.t.tung@tlu.edu.vn

PGS. TS. Hồ Sỹ Tâm

Phó Trưởng Khoa

Email: tamhs.cttl@tlu.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Anh Dũng

Phó Trưởng Khoa

Email: dung.kcct@tlu.edu.vn