CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 126 QĐ/ĐHTL của Hiệu trưởng ngày 16 Tháng 02 năm 2011)
Phòng Đào tạo ĐH&SĐH trân trọng thông báo chương trình đào tạo Đại học theo học chế tín chỉ :
 - Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
 - Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 - Ngành Kỹ thuật công trình biển
 - Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước
 - Ngành Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn
 - Ngành Cấp thoát nước
 - Ngành Kỹ thuật cơ khí
 - Ngành Công nghệ thông tin
 - Ngành Kỹ thuật môi trường
 - Ngành Thủy Văn
 - Ngành Kỹ thuật điện, điện tử
 - Ngành Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
 - Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
 - Ngành Quản trị kinh doanh
 - Ngành Kế toán
 
Tải về máy : CHƯƠNG TRÌNH HỌC