Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng

Kính gửi các thầy cô giáo, các bạn sinh viên báo cáo tự đánh giá tháng 5/2019 và các file đính kèm của ngành Kỹ thuật xây dựng:

Báo cáo tự đánh giá tháng 5/2019

Sơ đồ lo gic môn học

Bản mô tả CTĐT

Chuẩn đầu ra CTĐT

Báo cáo tự đánh giá tháng 3/2019

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
800