Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1012/TB-ĐHTL

                    Hà Nội, ngày  24 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Về kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

 

 
 

 

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 như sau:

  1. Xét giao đề tài luận văn

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

1

Học viên nộp 02 đề cương luận văn theo mẫu quy định về khoa

06/11 - 08/11/2019

02/01 – 03/01/2020

24/3 - 26/3/2020

23/6 - 25/6/2020

2

Khoa tổ chức xét và tổ chức bảo vệ đề cương luận văn

11/11 – 17/11/2019

06/01 – 12/01/2020

30/3 – 05/4/2020

29/6 – 05/7/2020

3

Học viên sửa đề cương và nộp lại khoa

Trước 22/11/2019

Trước 17/01/2020

Trước 10/4/2020

Trước 10/7/2020

4

Khoa gửi danh sách đề tài luận văn, Người hướng dẫn, Bộ môn quản lý gửi về Phòng Đào tạo

Trước 29/11/2019

Trước 07/02/2020

Trước 17/4/2020

Trước 17/7/2020

 
  1. Bảo vệ luận văn

TT

Nội dung

Cơ sở

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

1

Học viên nộp báo cáo tiến độ thực hiện luận văn có đánh giá của người hướng dẫn cho khoa

Toàn trường

26/11 – 28/11/2019

24/3 – 26/3/2020

19/5 – 20/5/2020

25/8 – 27/8/2020

2

Học viên nộp bản thảo luận văn có chữ ký của người hướng dẫn cho khoa

Toàn trường

13/01 – 14/01/2020

05/5 – 07/5/2020

28/7 – 30/7/2020

27/10 – 29/10/2020

3

Khoa và bộ môn tổ chức hội thảo thông qua kết quả luận văn. Học viên sửa chữa luận văn

Toàn trường

15/01 – 19/01/2020

11/5 – 17/5/2020

03/8 – 09/8/2020

02/11 – 08/11/2020

4

Học viên nộp bản thảo tại khoa để kiểm tra quy cách

Toàn trường

10/02 – 11/02/2020

18/5 – 19/5/2020

10/8 – 11/8/2020

09/11 – 10/11/2020

5

Học viên nộp bản luận văn hoàn chỉnh về khoa

Toàn trường

12/02 – 14/02/2020

20/5 – 22/5/2020

12/8 – 14/8/2020

11/11 – 13/11/2020

6

Khoa nộp danh sách Hội đồng

Toàn trường

Trước 21/02/2020

Trước 29/5/2020

Trước 21/8/2020

Trước 20/11/2020

7

Trình Ban Giám hiệu ký quyết định

Toàn trường

Trước 28/2/2020

Trước 05/6/2020

Trước 28/8/2020

Trước 27/11/2020

8

Thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ

Hà Nội

23/3 – 29/3/2020

29/6 – 05/7/2020

21/9 – 27/9/2020

21/12 – 27/12/2020

Cơ sở 2, Viện MT

30/3 – 05/4/2020

06/7 – 12/7/2020

28/9 – 04/10/2020

04/01 – 10/01/2021

9

Học viên nộp luận văn sau bảo vệ về khoa và Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Hà Nội

30/3 – 13/4/2020

06/7 – 20/7/2020

28/9 – 12/10/2020

28/12 – 11/01/2021

Cơ sở 2, Viện MT

06/4 – 20/4/2020

13/7 – 27/7/2020

05/10 – 19/10/2020

11/01 – 25/01/2021

 
  1. Tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho học viên cao học

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

1

Thời gian tổ chức thi

10/02 – 16/02/2020

04/5 – 10/5/2020

03/8 – 09/8/2020

02/11 – 08/11/2020

 

V. Kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học: Theo thời khóa biểu chi tiết từng học kỳ của các lớp.

Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kế hoạch theo thông báo này./.

Nơi nhận:

 KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- P, K, B, TT, BM;

- CS2, Viện ĐT&KHƯDMT;

(đã ký)

- Lưu: VT, PĐT.

GS.TS. Nguyễn Trung Việt