MẪU TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ

Khoa kính gửi tới quý thầy/cô , các học viên cao học mẫu trình bày luận văn thạc sĩ , học viên có thể trình bày luận văn của mình trực tiếp trên mẫu. 

Trân trọng!