04 video giới thiệu ngành đào tạo năm 2021

Các video giới thiệu 04 ngành đào tạo của Khoa Công trình Trường Đại học Thủy lợi

Video giới thiệu ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình thủy - Mã ngành TLA101 - Chỉ tiêu xét tuyển 120


Video giới thiệu ngành Kỹ thuật xây dựng - Mã ngành TLA104 - Chỉ tiêu xét tuyển 180

Video giới thiệu ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Mã ngành TLA113 - Chỉ tiêu xét tuyển 60

Video giới thiệu ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng - Mã ngành TLA111 - Chỉ tiêu xét tuyển 60

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
355