Công khai chất lượng đào tạo năm học 2018-2019

Công khai chất lượng đào tạo năm học 2018-2019

Thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, để lập Báo cáo công khai của Trường, Trường Đại học Thủy lợi thông báo các công khai chất lượng đào tạo năm học 2018-2019.

Xem chi tiết thông báo

Phụ lục