Quyết định thành lập Ban và các Tiểu ban kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Khoa Công trình

Thành lập Ban kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Khoa Công trình theo Bộ tiểu chuẩn AUN-QA

DANH SÁCH BAN, CÁC TIỂU BAN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA CÔNG TRÌNH

(Kèm theo QĐ số: 12 QĐ/KC ngày 13/11/2017 của trưởng khoa Công trình)

  1. Ban kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Khoa Công trình

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Hữu Huế

Trưởng Khoa

Trưởng Ban

2

Nguyễn Ngọc Thắng

Phó Trưởng Khoa

Phó Ban

3

Nguyễn Tiến Chương

Phó Trưởng Khoa

Ủy viên

4

Vũ Thị Thu Thủy

Phó trưởng BM KCCT

Thư ký

5

Hồ Sỹ Tâm

Trưởng BM Thủy công

Ủy viên

6

Vũ Quốc Vương

Trưởng BM VLXD

Ủy viên

7

Nguyễn Công Thắng

Trưởng BM SBKC

Ủy viên

8

Nguyễn Trọng Tư

Trưởng BM CN&QLXD

Ủy viên

9

Hoàng Việt Hùng

Trưởng BM ĐKT

Ủy viên

10

Vũ Hoàng Hưng

Trưởng BM KCCT

Ủy viên

11

Vũ Đình Phụng

Trưởng BM CTGT

Ủy viên

12

Mai Văn Công

Trưởng BM CĐT

Ủy viên

 

  1. Các Tiểu ban kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

II.1

Tiểu ban ngành Kỹ thuật công trình thủy

1

Hồ Sỹ Tâm

Trưởng BM Thủy công

Trưởng Tiểu Ban

2

Lê Tuấn Hải

Giảng viên BM CĐT

Ủy viên

3

Phan Trần Hồng Long

Giảng viên BM TĐ&NLTT

Ủy viên

4

Nguyễn Phương Dung

Giảng viên BM Thủy công

Ủy viên

5

Lê Văn Thịnh

Giảng viên BM Thủy công

Ủy viên

II.2

Tiểu ban ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

1

Nguyễn Anh Dũng

Trưởng BM XDDD&CN

Trưởng Tiểu Ban

2

Nguyễn Ngọc Thắng

Giảng viên BM XDDD&CN

Ủy viên

3

Tạ Văn Phấn

Giảng viên BM XDDD&CN

Ủy viên

4

Hoàng Việt Hùng

Trưởng BM ĐKT

Ủy viên

5

Bùi Văn Trường

Phó trưởng BM ĐKT

Ủy viên

II.3

Tiểu  ban ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

1

Lương Minh Chính

Phó trưởng BM CTGT

Trưởng Tiểu Ban

2

Đỗ Thắng

Giảng viên BM CTGT

Ủy viên

3

Trần Văn Đăng

Giảng viên BM CTGT

Ủy viên

II.4

Tiều ban ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

1

Nguyễn Trọng Tư

Trưởng BM CN&QLXD

Trưởng Tiểu Ban

2

Dương T. Thanh Hiền

Giảng viên BM CN&QLXD

Ủy viên

3

Thân Văn Văn

Giảng viên BM CN&QLXD

Ủy viên

4

Đinh Hoàng Quân

Giảng viên BM CN&QLXD

Ủy viên