Các thông tin cần biết khi làm Đồ án tốt nghiệp

Các mẫu sinh viên cần biết khi làm đồ án tốt nghiệp

Các mẫu đơn xin xét giao ĐATN (mẫu 1a, mẫu 1b, mẫu 2), download: Tại đây

Mẫu tóm tắt đề cương đồ án (mẫu 1), download: Tại đây

Mẫu nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp (mẫu 2), download: Tại đây

Mẫu Đồ án tốt nghiệp (mẫu 9), download: Tại đây

Giấy giới thiệu đi thực tập (làm đồ án tốt nghiệp), download: Tại đây