Sinh viên Thủy lợi thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông báo tổ chức thi Olympic Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và Cuộc thi “Sinh viên Thủy lợi thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Thực hiện kế hoạch số 40-KH/ĐU27 ngày  01/03/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Thủy lợi về thực hiện Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  Nhà trường thông báo tổ chức cuộc thi Olympic Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Trường và Cuộc thi “SINH VIÊN THỦY LỢI THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

Chi tiết thông báo: tại đây

Danh sách tham gia: tại đây