Chương trình học bổng đào tạo dài hạn của hợp tác nguồn nước Mê Công - Lan Thương

Khoa Công trình gửi Quý Thầy, Cô, Cán bộ công chức, viên chức Công văn của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam về việc chương trình học bổng đào tạo dài hạn của hợp tác nguồn nước Mê Công - Lan Thương

Các Thầy, Cô, Cán bộ công chức, viên chức đủ điều kiện, có nguyện vọng tham gia dự tuyển, gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 23/04/2019 để Phòng tập hợp trình Hiệu trưởng xét duyệt

Chi tiết xem file đính kèm