Kế hoạch chuẩn bị bỏ vệ luận văn Thạc Sĩ, Đợt 4, năm 2018

                   

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 4 2018

  

Thời gian

Nội dung công việc

30/10 – 01/11/2018

Học viên nộp 02 bản thảo luận văn có chữ ký thông qua của người hướng dẫn cho khoa chuyên ngành

05/11 – 11/11/2018

Khoa chuyên ngành và bộ môn tổ chức hội thảo thông qua kết quả luận văn. Học viên sửa chữa luận văn

12/11 – 13/11/2018

Học viên nộp bản thảo tại khoa chuyên ngành để kiểm tra quy cách

14/11 – 16/11/2018

- Học viên nộp cho khoa chuyên ngành 05 quyển luận văn hoàn chỉnh và 04 đĩa CD có file nội dung toàn bộ luận văn.

- Học viên nộp cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH:

+ Lý lịch khoa học (theo mẫu);

+ Đơn xin bảo vệ luận văn (theo mẫu);

 + Biên lai thu học phí kỳ thực hiện luận văn.

Trước ngày 23/11/2018

Khoa chuyên ngành nộp bảng tổng hợp hội thảo thông qua kết quả thực hiện luận văn và danh sách đề nghị Hội đồng chấm luận văn cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

02/01 – 07/01/2019

Tổ chức bảo vệ và chấm luận văn dự kiến

08/01 – 22/01/2019

Học viên nộp luận văn sau bảo vệ đã được khoa thông qua và  01 đĩa CD có file nội dung toàn bộ luận văn đã sửa cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.