Kế hoạch đào tạo cao học 2021

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 719/TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày  10  tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO

Về kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

 

 
 

 

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 như sau:

  1. Xét giao đề tài luận văn

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

Đợt 5

1

Học viên nộp 02 đề cương luận văn theo mẫu quy định về khoa

20/10 - 22/10/2020

05/01 – 07/01/2021

09/3 - 11/3/2021

15/6 - 17/6/2021

19/10 - 21/10/2021

2

Khoa tổ chức xét và tổ chức bảo vệ đề cương luận văn

26/10 – 01/11/2020

11/01 – 17/01/2021

15/3 – 21/3/2021

21/6 – 27/6/2021

25/10 – 31/10/2021

3

Học viên sửa đề cương và nộp lại khoa

Trước 06/11/2020

Trước 22/01/2021

Trước 26/3/2021

Trước 02/7/2021

Trước 05/11/2021

4

Khoa gửi danh sách đề tài, Người hướng dẫn, Bộ môn quản lý gửi về Phòng Đào tạo

Trước 20/11/2020

Trước 29/01/2021

Trước 09/4/2021

Trước 16/7/2021

Trước 19/11/2021

 
  1. Bảo vệ luận văn

TT

Nội dung

Cơ sở

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

  1

Học viên nộp báo cáo tiến độ thực hiện luận văn có đánh giá của người hướng dẫn cho khoa

Toàn trường

25/11 – 27/11/2020

23/3 – 25/3/2021

18/5 – 20/5/2021

23/8 – 25/8/2021

  2

Học viên nộp bản thảo luận văn có chữ ký của người hướng dẫn cho khoa

Toàn trường

13/01 – 14/01/2021

04/5 – 06/5/2021

27/7 – 29/7/2021

26/10 – 27/10/2021

  3

Khoa và bộ môn tổ chức hội thảo thông qua kết quả luận văn. Học viên sửa chữa luận văn

Toàn trường

15/01 – 19/01/2021

10/5 – 16/5/2021

02/8 – 08/8/2021

01/11 – 07/11/2021

  4

Học viên nộp bản thảo tại khoa để kiểm tra quy cách

Toàn trường

22/02 – 24/02/2021

17/5 – 18/5/2021

09/8 – 10/8/2021

08/11 – 09/11/2021

  5

Học viên nộp bản luận văn hoàn chỉnh về khoa

Toàn trường

25/02 – 26/02/2021

19/5 – 21/5/2021

11/8 – 13/8/2021

10/11 – 12/11/2021

  6

Khoa nộp danh sách Hội đồng

Toàn trường

Trước 05/03/2021

Trước 28/5/2021

Trước 20/8/2021

Trước 19/11/2021

  7

Trình Ban Giám hiệu ký quyết định

Toàn trường

Trước 12/3/2021

Trước 04/6/2021

Trước 27/8/2021

Trước 26/11/2021

  8

Thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ

Hà Nội

22/3 – 28/3/2021

28/6 – 04/7/2021

20/9 – 26/9/2021

20/12 – 26/12/2021

Phân hiệu, Viện MT

29/3 – 04/4/2021

05/7 – 11/7/2021

27/9 – 03/10/2021

03/01 – 09/01/2022

  9

Học viên nộp luận văn sau bảo vệ về khoa và Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Hà Nội

29/3 – 12/4/2021

05/7 – 19/7/2021

27/9 – 11/10/2021

27/12 – 10/01/2022

Phân hiệu, Viện MT

05/4 – 19/4/2021

12/7 – 26/7/2021

04/10 – 18/10/2021

10/01 – 24/01/2022

 
  1. Tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho học viên cao học

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

1

Thời gian tổ chức thi

26/02/2021

07/5/2021

06/8/2021

0/11/2021

 

V. Kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học: Theo thời khóa biểu chi tiết từng học kỳ của các lớp.

Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kế hoạch theo thông báo này./.

Nơi nhận:

 KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- P, K, B, TT, BM;

- Phân hiệu, Viện MT;

(đã ký)

- Lưu: VT, PĐT.

GS.TS. Nguyễn Trung Việt