Kế hoạch đào tạo cao học năm 2019

Khoa Công trình thông báo tới học viên Kế hoạch của Nhà trường về đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 920/TB-ĐHTL

                      Hà Nội, ngày  12  tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

 
   


Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 như sau:

  1. Tuyển sinh, khai giảng và trao bằng Thạc sĩ

TT

Nội dung

Cơ sở

Đợt 1

Đợt 2

1

Thi tuyển sinh cao học khóa 27

Toàn trường

10/6 – 16/6/2019

18/11 – 24/11/2019

2

Khai giảng và trao bằng Thạc sĩ

Hà Nội

02/8/2019

10/01/2020

Cơ sở 2, Viện MT

09/8/2019

17/01/2020

 
  1. Xét giao đề tài luận văn

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

1

Học viên nộp 02 đề cương luận văn theo mẫu quy định về khoa

29/10 - 31/10/2018

02/01 – 04/01/2019

25/3 - 29/3/2019

08/7 - 12/7/2019

2

Khoa tổ chức xét và tổ chức bảo vệ đề cương luận văn

12/11 – 18/11/2018

07/01 – 13/01/2019

01/4 – 07/4/2019

15/7 – 21/7/2019

3

Học viên sửa đề cương và nộp lại khoa

Trước 23/11/2018

Trước 18/01/2019

Trước 12/4/2019

Trước 26/7/2019

4

Khoa gửi danh sách đề tài luận văn, Người hướng dẫn, Bộ môn quản lý gửi về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Trước 30/11/2018

Trước 25/02/2019

Trước 19/4/2019

Trước 02/8/2019

 
  1. Bảo vệ luận văn

TT

Nội dung

Cơ sở

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

1

Học viên nộp báo cáo tiến độ thực hiện luận văn có đánh giá của người hướng dẫn cho khoa

Toàn trường

28/11 – 30/11/2018

20/3 – 22/3/2019

22/5 – 24/5/2019

28/8 – 30/8/2019

2

Học viên nộp bản thảo luận văn có chữ ký của người hướng dẫn cho khoa

Toàn trường

14/01 – 15/01/2019

02/5 – 03/5/2019

31/7 – 02/8/2019

30/10 – 01/11/2019

3

Khoa và bộ môn tổ chức hội thảo thông qua kết quả luận văn. Học viên sửa chữa luận văn

Toàn trường

16/01 – 20/01/2019

06/5 – 12/5/2019

05/8 – 11/8/2019

04/11 – 10/11/2019

4

Học viên nộp bản thảo tại khoa để kiểm tra quy cách

Toàn trường

21/01 – 22/01/2019

13/5 – 14/5/2019

12/8 – 13/8/2019

11/11 – 12/11/2019

5

Học viên nộp bản luận văn hoàn chỉnh về khoa

Toàn trường

18/02 – 20/02/2019

15/5 – 17/5/2019

14/8 – 16/8/2019

13/11 – 15/11/2019

6

Khoa nộp danh sách Hội đồng

Toàn trường

Trước 26/02/2019

Trước 24/5/2019

Trước 23/8/2019

Trước 22/11/2019

7

Trình Ban Giám hiệu ký quyết định

Toàn trường

Trước 05/3/2019

Trước 31/5/2019

Trước 30/8/2019

Trước 29/11/2019

8

Thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ

Hà Nội

25/3 – 31/3/2019

24/6 – 30/6/2019

23/9 – 29/9/2019

16/12 – 22/12/2019

Cơ sở 2, Viện MT

01/4 – 07/4/2019

01/7 – 07/7/2019

30/9 – 06/10/2019

06/01 – 12/01/2020

9

Học viên nộp luận văn sau bảo vệ về khoa và Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Hà Nội

01/4 – 15/4/2019

01/7 – 15/7/2019

30/9 – 14/10/2019

23/12 – 06/01/2020

Cơ sở 2, Viện MT

08/4 – 22/4/2019

08/7 – 22/7/2019

07/10 – 21/10/2019

13/01 – 27/01/2020

 
  1. Tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho học viên cao học

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

1

Thời gian tổ chức thi

14/01 – 20/01/2019

15/4 – 21/4/2019

05/8 – 11/8/2019

04/11 – 10/11/2019

 

V. Kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học: Theo thời khóa biểu chi tiết từng học kỳ của các lớp.

Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kế hoạch theo thông báo này./.

Nơi nhận:

 HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;

(đã ký)

- P, K, B, TT, CS2, Viện ĐH&KHƯDMT, BM;

GS.TS. Nguyễn Trung Việt

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.