Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022

Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 945/TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày   23   tháng   11  năm 2021

THÔNG BÁO

Về kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022

 

 
   

 

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 như sau:

  1. Xét giao đề tài luận văn

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

1

Học viên nộp 02 đề cương luận văn theo mẫu quy định về khoa

04/01 – 06/01/2022

08/3 - 10/3/2022

14/6 - 16/6/2022

06/9 - 08/9/2022

2

Khoa tổ chức xét và tổ chức bảo vệ đề cương luận văn

10/01 – 16/01/2022

14/3 – 20/3/2022

20/6 – 26/6/2022

12/09 – 18/09/2022

3

Học viên sửa đề cương và nộp lại khoa

Trước 21/01/2022

Trước 25/3/2022

Trước 01/7/2022

Trước 23/9/2022

4

Khoa gửi danh sách đề tài, Người hướng dẫn, Bộ môn quản lý gửi về Phòng Đào tạo

Trước 11/02/2022

Trước 08/4/2022

Trước 15/7/2022

Trước 07/10/2022

 

  1. Bảo vệ luận văn

TT

Nội dung

Cơ sở

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

  1

Học viên nộp báo cáo tiến độ thực hiện luận văn có đánh giá của người hướng dẫn cho khoa

Toàn trường

07/12 – 08/12/2021

22/3 – 24/3/2022

17/5 – 19/5/2022

23/8 – 25/8/2022

  2

Học viên nộp bản thảo luận văn có chữ ký của người hướng dẫn cho khoa

Toàn trường

04/01 – 05/01/2022

03/5 – 05/5/2022

26/7 – 28/7/2022

25/10 – 27/10/2022

  3

Khoa và bộ môn tổ chức hội thảo thông qua kết quả luận văn. Học viên sửa chữa luận văn

Toàn trường

06/01 – 16/01/2022

06/5 – 15/5/2022

29/7 – 07/8/2022

28/10 – 06/11/2022

  4

Học viên nộp bản thảo tại khoa để kiểm tra quy cách

Toàn trường

14/02 – 15/02/2022

16/5 – 17/5/2022

08/8 – 09/8/2022

07/11 – 08/11/2022

  5

Học viên nộp bản luận văn hoàn chỉnh về khoa

Toàn trường

16/02 – 18/02/2022

18/5 – 20/5/2022

10/8 – 12/8/2022

09/11 – 11/11/2022

  6

Khoa nộp danh sách Hội đồng

Toàn trường

Trước 01/3/2022

Trước 27/5/2022

Trước 19/8/2022

Trước 18/11/2022

  7

Trình Ban Giám hiệu ký quyết định

Toàn trường

Trước 11/3/2022

Trước 10/6/2022

Trước 31/8/2022

Trước 30/11/2022

  8

Thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ

Hà Nội

28/3 – 03/4/2022

27/6 – 03/7/2022

19/9 – 25/9/2022

19/12 – 25/12/2022

Phân hiệu, Viện MT

11/4 – 17/4/2022

04/7 – 10/7/2022

26/9 – 02/10/2022

02/01 – 08/01/2023

  9

Học viên nộp luận văn sau bảo vệ về khoa và Phòng Đào tạo

Hà Nội

04/4 – 18/4/2022

04/7 – 18/7/2022

26/9 – 10/10/2022

26/12 – 09/01/2023

Phân hiệu, Viện MT

18/4 – 02/5/2022

11/7 – 25/7/2022

03/10 – 17/10/2022

09/01 – 23/01/2023

 

  1. Tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho học viên cao học

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

1

Thời gian tổ chức thi

25/02/2022

06/5/2022

05/8/2022

04/11/2022

 

V. Kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học: Theo thời khóa biểu chi tiết từng học kỳ của các lớp.

Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kế hoạch theo thông báo này./.

Nơi nhận:

 KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- P, K, B, TT, BM;

- Phân hiệu, Viện MT;

(đã ký)

- Lưu: VT, PĐT (NV.20b).

 GS.TS. Nguyễn Trung Việt