Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 996 /TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày  14  tháng   11   năm 2022

THÔNG BÁO

Về kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

 

 

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 như sau:

  • Xét giao đề tài luận văn

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

1

Học viên nộp 02 đề cương luận văn theo mẫu quy định về khoa

04/01 – 06/01/2023

07/3 - 09/3/2023

13/6 - 15/6/2023

05/9 - 07/9/2023

2

Khoa tổ chức xét và tổ chức bảo vệ đề cương luận văn

09/01 – 15/01/2023

13/3 – 19/3/2023

19/6 – 25/6/2023

11/09 – 17/09/2023

3

Học viên sửa đề cương và nộp lại khoa

Trước 10/02/2023

Trước 24/3/2023

Trước 01/7/2023

Trước 22/9/2023

4

Khoa gửi danh sách đề tài, Người hướng dẫn, Bộ môn quản lý gửi về Phòng Đào tạo

Trước 17/02/2023

Trước 07/4/2023

Trước 07/7/2023

Trước 06/10/2023

 
  • Bảo vệ luận văn

TT

Nội dung

Cơ sở

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

  1

Học viên nộp báo cáo tiến độ thực hiện luận văn có đánh giá của người hướng dẫn cho khoa

Toàn trường

05/12 – 09/12/2022

21/3 – 23/3/2023

16/5 – 18/5/2023

22/8 – 24/8/2023

  2

Học viên nộp bản thảo luận văn có chữ ký của người hướng dẫn cho khoa

Toàn trường

04/01 – 05/01/2023

03/5 – 05/5/2023

25/7 – 27/7/2023

24/10 – 26/10/2023

  3

Khoa và bộ môn tổ chức hội thảo thông qua kết quả luận văn. Học viên sửa chữa luận văn

Toàn trường

06/01 – 15/01/2023

06/5 – 14/5/2023

28/7 – 06/8/2023

27/10 – 05/11/2023

  4

Học viên nộp bản thảo tại khoa để kiểm tra quy cách

Toàn trường

13/02 – 14/02/2023

15/5 – 16/5/2023

07/8 – 08/8/2023

06/11 – 07/11/2023

  5

Học viên nộp bản luận văn hoàn chỉnh về khoa

Toàn trường

15/02 – 17/02/2023

17/5 – 19/5/2023

09/8 – 11/8/2023

08/11 – 10/11/2023

  6

Khoa nộp danh sách Hội đồng

Toàn trường

Trước 01/3/2023

Trước 26/5/2023

Trước 18/8/2023

Trước 17/11/2023

  7

Trình Ban Giám hiệu ký quyết định

Toàn trường

Trước 10/3/2023

Trước 07/6/2023

Trước 30/8/2023

Trước 30/11/2023

  8

Thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ

Hà Nội

27/3 – 02/4/2023

26/6 – 02/7/2023

25/9 – 01/10/2023

18/12 – 24/12/2023

Phân hiệu, Viện MT

03/4 – 09/4/2023

03/7 – 09/7/2023

02/10 – 08/10/2023

02/01 – 07/01/2024

  9

Học viên nộp luận văn sau bảo vệ về khoa và Phòng Đào tạo

Hà Nội

03/4 – 17/4/2023

03/7 – 17/7/2023

02/10 – 16/10/2023

25/12 – 08/01/2024

Phân hiệu, Viện MT

10/4 – 24/4/2023

10/7 – 24/7/2023

09/10 – 23/10/2023

08/01 – 22/01/2024

 
  • Tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho học viên cao học

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

1

Thời gian tổ chức thi

24/02/2023

05/5/2023

04/8/2023

03/11/2023

 

V. Kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học: Theo thời khóa biểu chi tiết từng học kỳ của các lớp.

Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kế hoạch theo thông báo này./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- P, K, B, TT, BM;

- Phân hiệu, Viện MT;

(Đã ký)

- Lưu: VT, PĐT (NV.20b).

GS.TS. Nguyễn Trung Việt

 

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
473