Kế hoạch tổ chức Hội thảo thông qua chất lượng luận văn đợt 3 năm 2019

Kế hoạch tổ chức hội thảo thông qua chất lượng luận văn tại Hà Nội – đợt 3 năm 2019

1. Kế hoạch báo cáo

* Chuyên ngành Quản lý xây dựng:

Thời gian báo cáo: 8h sáng thứ Sáu ngày 16/8 (thứ tự bảo vệ theo danh sách kèm theo)

Địa điểm: P500 nhà A1 - trường ĐH Thủy lợi

2. Các yêu cầu đối với học viên

- Về nội dung, HV cần báo cáo tiến độ của đề tài luận văn so với đề cương được phê duyệt; vắn tắt các kết quả nghiên cứu chính đạt được; những thay đổi trong quá trình thực hiện luận văn và lý do (nếu có). Học viên chủ động làm việc với GV hướng dẫn về nội dung trình bày. Mỗi học viên chuẩn bị thêm 02 bản thảo luận văn khi đi báo cáo.

- Học viên trình bày nội dung đạt được trực tiếp trước Hội đồng. Thời gian cho mỗi học viên từ 10 - 15 phút.

- Hội đồng đánh giá của Khoa sẽ nghe, góp ý, trao đổi và đánh giá về tiến độ của luận văn theo yêu cầu của Trường (trong khoảng 10 phút). Nếu nội dung thực hiện không đạt yêu cầu, HV sẽ không được bảo vệ luận văn trước Hội đồng trường trong đợt 3/2019. Những học viên đạt yêu cầu sẽ nộp luận văn trong ngày 23/8/2019

Biên bản buổi bảo vệ là hồ sơ bắt buộc để đủ điều kiện bảo vệ luận văn sau này.

 Quy cách trình bày và các văn bản cần nộp trong đợt BV, học viên kiểm tra trên website của Khoa ce.tlu.edu.vn.

Đề nghị các học viên chưa gửi file mềm gửi ngay về Khoa theo địa chỉ: khoac.lvqlxd@gmail.com

DS xem tại đây

                                                                                        TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                             PGS. TS. NGUYỄN HỮU HUẾ