Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2021

Kính gửi toàn thể các thầy cô, các em sinh viên, các học viên cao học, nghiên cứu sinh...báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Công trình giao thông của Khoa Công trình năm 2021. Xin trân trọng cảm ơn Bộ môn Công trình giao thông

Kính gửi toàn thể các thầy cô, các em sinh viên, các học viên cao học, nghiên cứu sinh...báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Công trình giao thông của Khoa Công trình năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn
Bộ môn Công trình giao thông