Báo cáo tự đánh giá ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng (phiên bản 1.0)

Báo cáo tự đánh giá ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng (phiên bản 1.0) theo các tiêu chuẩn đánh giá do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Kính gửi thầy cô và các bạn sinh viên Báo cáo tự đánh giá ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng (phiên bản 1.0).

Mong được sự góp ý cho nội dung kiểm định của ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng!

Email xin gửi về vpkhoacongtrinh@tlu.edu.vn