Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp sau 3 năm (năm 2016) và 1 năm (năm 2018)

Để công tác khảo sát được thực hiện đúng nội dung, đảm bảo thời gian theo quy định, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Đối tượng khảo sát: Sinh viên chính quy, tốt nghiệp văn bằng thứ nhất trình độ đại học của năm 2016 (sau 3 năm tốt nghiệp) và năm 2018 (sau 1 năm tốt nghiệp) theo từng ngành đào tạo (bao gồm: sinh viên K53, K55 khối kỹ thuật; K54, K56 khối kinh tế, và các khóa trước tốt nghiệp năm 2016 và 2018).

1. Phiếu khảo sát: xem tại đây

2. Mẫu tổng hợp dữ liệu khảo sát: tải tại đây

3. Mẫu khảo sát bản cứng: tải tại đây

Chi tiết xem tại thông báo sau đây