Quy định cấm hút thuốc lá trong trụ sở làm việc của Trường Đại học Thủy lợi

Quy định cấm hút thuốc lá trong trụ sở làm việc của Trường Đại học Thủy lợi

Quyết định số 256/QĐ-ĐHTL ngày 28/02/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về việc ban hành Quy định cấm hút thuốc lá trong trụ sở làm việc của Trường Đại học Thủy lợi.

Chi tiết xem tại đây