Kế hoạch triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng, liên thông kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Nhà trường thông báo về Kế hoạch thực hiện Học phần tốt nghiệp (HPTN) và xét tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 cho sinh viên như sau:

TT

Nội dung

Thời gian

1

Xét giao thực hiện HPTN

31/8/2020-06/9/2020

2

SV gặp GVHD để nhận nhiệm vụ thực hiện HPTN

07/9/2020-13/9/2020

3

Thời gian thực hiện HPTN:

- Trình độ cao đẳng

14/9/2020-21/11/2020

- Trình độ đại học, liên thông

14/9/2020-20/12/2020

4

Chấm và bảo vệ HPTN

- Trình độ cao đẳng

23/11/2020-06/12/2020

- Trình độ đại học, liên thông

21/12/2020-03/01/2021

5

Lễ tốt nghiệp (dự kiến)

01/02/2021-07/02/2021

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
718