TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG TRÌNH

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Công trình lần thứ 33

Năm học 2019 - 2020

 

 

 

Căn cứ Kế hoạch Hội nghị khoa học sinh viên năm 2019 của trường, Khoa Công trình thông báo kế hoạch tổ chức bảo vệ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa như sau:

I. Kế hoạch tổ chức

- Tháng 12/2019: sinh viên đăng ký đề tài NCKH (tên đề tài, họ và tên sinh viên, mã sinh viên, lớp, giảng viên hướng dẫn).

- Trước ngày 18/3/2020: sinh viên nộp Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu bản file, gửi về email Vpkhoacongtrinh@tlu.edu.vn

- Trước ngày 22/3/2020: sinh viên nộp Báo cáo toàn văn bản in về VP Khoa P402/A1.

- Ngày 28/3/2020: sinh viên trình bày báo cáo tại Hội đồng khoa học của Khoa (dự kiến).

II. Yêu cầu báo cáo

Sinh viên viết Báo cáo toàn văn, Báo cáo tóm tắt theo các mẫu  quy định của Phòng Khoa học và công nghệ.

III. Đánh giá kết quả báo cáo

Sinh viên chuẩn bị báo cáo bằng powerpoint.

Thời gian trình bày báo cáo NCKH cấp Khoa: tối đa 15 phút

Thời gian trả lời câu hỏi: 10 phút

Đề nghị các sinh viên thực hiện Đề tài NCKH và các thầy cô hướng dẫn nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch trên.

 

Nơi nhận:

  • Các lớp, SV NCKH;
  • GVHD;
  • Lưu: VPK.

 

KHOA CÔNG TRÌNH

P. TRƯỞNG KHOA

 

Đã ký

 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng

 

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
715