Quyết định: Về ban hành chương trình đào tạo hệ Liên thông cao đẳng lên đại học ngành Kỹ thuật công trình

Nay ban hành chương trình đào tạo hệ liên thông cao đẳng lên đại học ngành kỹ thuật công trình được giảng dạy ở Trường Đại học Thuỷ lợi

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 611 /QĐ-ĐHTL

Hà Nội, ngày 10  tháng 06  năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành chương trình đào tạo hệ Liên thông cao đẳng lên đại học

ngành Kỹ thuật công trình

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

Căn cứ Quyết đinh số 351/QĐ-TL ngày 28/4/1964 của Bộ Thuỷ lợi (nay là Bộ NN&PTNT) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trường Đại học Thuỷ lợi;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo);

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-ĐHTL ngày 10 tháng 06 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo khoa Công trình, Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

                   Điều 1. Nay ban hành chương trình đào tạo hệ liên thông cao đẳng lên đại học ngành kỹ thuật công trình  được giảng dạy ở Trường Đại học Thuỷ lợi (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Chương trình này được áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2010. Khoá tuyển sinh năm  2008, 2009 được điều chỉnh cho phù hợp với chương trình đào tạo trên.

          Điều 3. Các ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trưởng các khoa, Giám đốc Cơ sở II, Các Bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

       

Nơi nhận:

- ĐU, BGH, HĐT;

- Các khoa, BM, CS2, TTĐH2;

- Website nhà trường;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

GS.TS. Nguyễn Quang Kim

 


Download file: Danh sách