Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

Ngày 20/7/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi ký Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022. Quyết định và Báo giảng học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho các khóa K62 về trước, chi tiết xem tại

http://www.tlu.edu.vn/dao-tao/ke-hoach-dao-tao-nam-hoc-2021-2022-14773

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
460