Danh sách các đơn vị, cá nhân tài trợ quỹ bổng sinh viên năm học 2017-2018

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TÀI TRỢ QUỸ BỔNG SINH VIÊN
NĂM HỌC 2017 - 2018
 
         
TT Ngày tháng                                Người nhận - nộp                          Nội dung            Số tiền 
1 21/10/2017 TS. Đinh Anh Tuấn - Viện trưởng Viện bơm Quỹ khuyến học SV 2017 - 2018          10,000,000
2 21/10/2017 TS. Đinh Thế Mạnh - Giám đốc trung tâm  Quỹ khuyến học SV 2017 - 2018            2,000,000
3 21/10/2017 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đại An Quỹ khuyến học SV 2017 - 2018          20,000,000
4 21/10/2017 Viện Kỹ thuật công trình Quỹ khuyến học SV 2017 - 2018          20,000,000