Thực hiện học phần tốt nghiệp HK2 năm 2019-2020

Thông báo số 237/TB-ĐHTL ngày 03/4/2020 về điều chỉnh Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp kỳ 2 năm học 2019-2020 của sinh viên hệ chính quy.

Link file

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
601