Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên toàn trường học kỳ 2 (2018-2019)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Nhà trường Thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trong toàn trường học kỳ 2 (2018 – 2019) : tại đây

Tải các biểu mẫu: Mẫu 1Mẫu 2Mẫu 3

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
175